Việc bạn sử dụng trang web và nội dung không cấp cho bạn bất kỳ bản quyền, thiết kế, nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, bao gồm: phần mềm của No Concept, tất cả HTML và mã khác có trong trang web này. Tất cả nội dung bao gồm nhãn hiệu, thiết kế của bên thứ ba và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đề cập hoặc hiển thị trên trang web này được bảo vệ bởi sở hữu trí tuệ quốc gia và các điều khoản của hiệp ước quốc tế. Bạn chỉ được phép sử dụng nội dung khi được No Concept và / hoặc người cấp phép bên thứ ba cho phép rõ ràng. Bất kỳ sự sao chép hoặc phân phối lại Nội dung được liệt kê ở trên đều bị cấm, có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, việc sao chép và sử dụng các tài liệu được liệt kê ở trên cho bất kỳ máy chủ hoặc hỗ trợ nào khác cho việc xuất bản, tái tạo hoặc phân phối đều bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, bạn được phép tạo một bản sao cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn.